RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przedstawiamy informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU Inwest-Dom Krzysztof Jartych, ul. Mickiewicza 18, 20-371 Lublin

II. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jest kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom rachunkowo-księgowym i prawniczym.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe.
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawaria umowy.